x
Jastrzębski Maraton Fotograficzny pod patronatem Olympus Polska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka (Punkt Zbiorczy)
ul. Śląska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

8-9 czerwiec 2019
Podejmij wyzwanie fotograficzne !

Regulamin Maratonu:
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w „Jastrzębskim Maratonie Fotograficznym pod patronatem OLYMPUS Polska” (zwany dalej „Maratonem”). Strona wydarzenia będzie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/Niezalezni
2. Organizatorem Maratonu jest Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy Witczaka 5 (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Partnerzy:
3.1. Partnerem Strategicznym Maratonu jest firma OLYMPUS Polska sp. z o.o., z siedzibą przy
ul. Suwak 3 w Warszawie (02-676).
3.2. Maraton jest współfinansowany ze środków budżetowych miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponadto został objęty patronatem Prezydent Miasta Anny Hetman.
3.3. Pozostali partnerzy Maratonu:
3.3.1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
3.3.2. Artibo;
3.3.3. Sansa Europe Sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor marki Peak Design na terenie Polski;
3.3.4. Księgarnia Autorska Jastrzębie-Zdrój;
3.3.5. Epson;
3.3.6. Nowiny.pl;
3.3.7. Jasnet.pl
4. Uczestnikami Maratonu (zwani dalej „Uczestnikami” lub pojedynczo „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie dokonania zgłoszenia w Maratonie są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 14 roku życia posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Maratonie.
5. Maraton jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przystąpienie do Maratonu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Maratonie.
7. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/Niezalezni/

§ 2 Zasady Maratonu

1. Maraton trwa od 8 do 9 czerwca 2019 r.
2. Maraton ma za zadanie wyłonienie najciekawszych autorskich zdjęć (zwanych dalej „Pracami konkursowymi”).
3. Uczestnicy:
3.1. Uczestnik zgłasza swój udział w Maratonie poprzez zgłoszenie mailowe na adres: sjkf@niezalezni.art.pl i uiszcza opłatę rejestracyjną w wysokości 50,00 pln brutto na konto Organizatora o numerze: mBank 89 1140 2004 0000 3702 7656 0065 (w tytule koniecznie wpisać „Maraton – opłata za uczestnictwo”).
3.2. Liczba Uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Przebieg Maratonu:
4.1. W dniu Maratonu Uczestnik melduje się w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Śląska 6, zwanej dalej Punktem Zbiorczym, z dokumentem tożsamości, potwierdzając tym samym swój udział w Maratonie.
4.2. W Punkcie Zbiorczym Uczestnik otrzyma numer startowy.
4.3. W czasie trwania Maratonu Uczestnik będzie musiał stawić się w Punkcie Zbiorczym
w wyznaczonych przez Organizatora godzinach w celu oddania Prac konkursowych i zapoznania się z kolejnym tematem Maratonu.
4.4. W trakcie trwania Maratonu Uczestnik będzie musiał wykonać łącznie 4 Prace konkursowe (zdjęcia) w kolejności podanej przez Organizatora.
5. Temat Maratonu:
5.1. Uczestnik na poszczególnych etapach Maratonu otrzyma szczegółowe tematy zdjęć.
5.2. Tematy będą podawane w trakcie trwania Maratonu w Punkcie Zbiorczym i do tego momentu pozostają tajemnicą Organizatora.
5.3. Poszczególne tematy Maratonu Uczestnicy będą poznawać w Punkcie Zbiorczym w godzinach:
– dzień pierwszy: 10:00, 12:30 i 16:00
– dzień drugi: 10:00.
5.4. W Punkcie Zbiorczym Uczestnicy po zrealizowaniu danego tematu udostępniają Organizatorowi kartę pamięci w celu zgrania zdjęć oraz otrzymują potwierdzenie ukończenia danego etapu Maratonu.
6. Potwierdzenie ukończenia Maratonu nie jest równoznaczne z dopuszczeniem zdjęć Uczestnika do oceny. Weryfikacji zgodności z Regulaminem będą podlegać:
6.1. liczba zgłoszonych zdjęć i ich kolejność,
6.2. data i godzina wykonania zdjęć,
6.3. brak ingerencji w ujęcia przy pomocy programów do obróbki zdjęć.
7. Organizator w szczególności zweryfikuje czy zdjęcia:
7.1. nie zawierają treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię,
7.2. nie zawierają treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt,
7.3. nie zawierają treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. obscenicznych, godzących
w uczucia religijne,
7.4. nie zachęcają do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Maratonie Prac Konkursowych:
8.1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
8.2. uniemożliwiających dokonanie oceny przez Jury w kontekście jakości zdjęć,
8.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa i współżycia społecznego, a także naruszającymi prawa osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Maratonie

1. Maraton skierowany jest do wszystkich miłośników fotografii i ma na celu nie tylko popularyzację sztuki fotografii, ale i promocję miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Maratonie, opłata rejestracyjna nie jest zwracana. Uczestnik może przekazać opłatę rejestracyjną na rzecz innej wskazanej przez siebie osoby, poprzez pisemne zgłoszenie na adres e-mail sjkf@niezalezni.art.pl, najpóźniej do dnia
6 czerwca 2019 r.
3. Organizator zobowiązuje się do wysłania potwierdzenia przyjęcia uczestnictwa Uczestnika
w Maratonie drogą mailową.
4. Prace konkursowe mogą być wykonane wyłącznie cyfrowym aparatem fotograficznym z kartą, które uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
5. Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie JPEG.
6. Ocenie podlega sekwencja kolejnych 4 Prac konkursowych (zdjęć) zgodna z sekwencją tematów, wykonanych w dniach 8-9 czerwca 2019 r. w określonych godzinach, znajdujących się na karcie
i będących dowolną interpretacją Uczestnika poszczególnych tematów zadanych przez Organizatora.
7. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić ustawienia czasu w swoim aparacie przed rozpoczęciem Maratonu.
8. Uczestnik może w trakcie Maratonu kasować zdjęcie, którego nie chce poddawać ocenie
i zastąpić go nowym, pod warunkiem, że sekwencja zdjęć będzie nadal zgodna z sekwencją tematów oraz że liczba zdjęć przekazanych nie będzie większa ani mniejsza niż 4.
9. W ramach Maratonu jeden Uczestnik może przekazać tylko jedną sekwencję 4 zdjęć.
10. Uczestnik może korzystać z różnych obiektywów, filtrów, flesza oraz statywu.
11. Uczestnik nie może poddawać zdjęć jakiejkolwiek obróbce po ich zrobieniu za pomocą programów do edycji zdjęć. Nie może tez modyfikować nazw plików ani innych ich parametrów. 11. W punkcie zbiorczym Uczestnik musi mieć:
11.1. dokument tożsamości,
11.2. numer startowy,
11.3. kartę ze zdjęciami, (w przypadku kart Mini lub Micro także adapter do SD-formatu),
11.4. pisemne zgody osób, których wizerunki są na zdjęciach (Uczestnik na starcie otrzyma formularze do podpisu przez osoby fotografowane).
12. Każdy Uczestnik przekazuje zdjęcia w punkcie zbiorczym do zgrania w wersji elektronicznej
po zrealizowaniu danego tematu. Warunkiem dopuszczenia do realizacji kolejnego etapu jest przekazanie zdjęcia z poprzedniego.
13. Zdjęcia opatrzone są numerem startowym uczestnika bez danych osobowych.
14. Zdjęcia, które są zgodne z Regulaminem Konkursu, zostają przekazane do oceny Jury.
15. Organizator Maratonu może wykluczyć Uczestnika na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu. W przypadku wykluczenia Organizator nie będzie brał pod uwagę zgłoszonych zdjęć w rozstrzygnięciu Maratonu.

§ 4 Wyłonienie zwycięzców Konkursu

1. Laureaci Maratonu (zwani dalej „Laureatami”) w liczbie 3 osób, zostaną wybrani przez Jury
w dniu 9 czerwca 2019.
2. Laureatem Maratonu jest Uczestnik będący autorem zdjęcia, a nie osoba / osoby pokazane na zdjęciu.
3. Oceny zdjęć dokona Jury w składzie:
3.1. Przewodniczący Jury – Przemysław Jakubczyk.
3.2. Członek Jury – Maciej Kanik.
3.3. Członek Jury – Jakub Kaźmierczyk.
3.4. Członek Jury – Łukasz Bożycki.
3.5. Członek Jury – Patryk Erbetowski.
4. Podczas obrad członkowie Jury nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości Uczestników – autorów zgłoszonych zdjęć. Termin i miejsce obrad Jury określa Organizator. Przy wyborze najlepszych zdjęć, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, Jury będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę spójność tematyczną, walory estetyczne zdjęcia, oryginalność
i pomysłowość Uczestnika – autora zdjęcia. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze serie 4 zdjęć, przyznając 1, 2 i 3 miejsce.
6. Komisja konkursową wyłoni dodatkowo 4 autorów w poszczególnych kategoriach (tematach), do nagrody wyróżnienia.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej podczas uroczystego wręczenia nagród w dniu
9 czerwca 2019 w punkcie zbiorczym o godz. 14:00. Informacja o Laureatach i wyróżnionych zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora https://www.facebook.com/Niezalezni/.
8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia Uczestnika w uroczystym wręczeniu nagród, odebranie nagród będzie możliwe w terminie do 23 czerwca 2019 r. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) po uprzednim ustaleniu miejsca i czasu odbioru z Organizatorem.
9. Warunkiem odbioru nagrody będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także podpisanie protokołu przekazania nagrody.
10. Nieodebranie nagrody do 23 czerwca 2019 r. roku do godziny 16:00 jest równoznaczne
z bezpowrotną utratą prawa do nagrody.

§ 5 Nagrody

1. Nagroda za pierwsze miejsce: aparat fotograficzny Olympus + bon na produkty Artibo
o wartości 500 zł
2. Nagroda za drugie miejsce: lornetka Olympus + bon na produkty Artibo o wartości 300 zł.
3. Nagroda za trzecie miejsce: lornetka Olympus + bon na produkty Artibo o wartości 200 zł.
4. Nagrody wyróżnienia dla każdej z 4 kategorii.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykorzystania nagrody.
6. Obowiązek publicznoprawny, zwłaszcza z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród (art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), pozostaje po stronie Organizatora oraz partnerów wydarzenia (fundatorów nagród).

§ 6 Prawa autorskie

1. Zgłoszenie zdjęcia w Maratonie jest równoznaczne z:
1.1. oświadczeniem Uczestnika, iż jest wyłącznym twórcą zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.)
i przysługują mu wszystkie prawa autorskie do zdjęć zgłoszonych w ramach Maratonu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
1.2. dostarczeniem pisemnej zgody osoby fotografowanej, której wizerunek widnieje na zdjęciu
w celu udokumentowania, że zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich; rozpoznawalne osoby (np. koledzy, aktorzy, nieznajomi), które są widoczne w treści Pracy konkursowej (także anonimowo), udzieliły na to wyraźnego zezwolenia, obejmującego też opublikowanie Pracy konkursowej;
1.3. przejęciem przez Uczestnika pełnej odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia będzie zgłaszała roszczenia do zdjęć zgłoszonych do Maratonu, otrzymanie pisemnej zgody osoby fotografowanej, której wizerunek można rozpoznać na zdjęciu;
1.4. udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi i Partnerom Konkursu (tj. Partnerom Strategicznym, Partnerowi Medialnemu oraz pozostałym Partnerom Konkursu) wymienionym
w § 1 p. 3 Regulaminu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na wykorzystanie projektu w zakresie następujących pól eksploatacji:
1.4.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
1.4.2. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów, archiwizacja zapisów;
1.4.3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych);
1.4.4. publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń
z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych;
1.4.5. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami;
1.4.6. wyłączne prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do projektów, obejmujące w szczególności: redakcję, opracowanie, kompilację, adaptację, a także korektę oraz pozostałe pola eksploatacji;
1.4.7. wykorzystywanie w działaniach promocyjnych realizowanych przez Organizatora
i Partnerów konkursu (tj. Partnerów Strategicznych, Partnera Medialnego oraz pozostałych Partnerów Konkursu) wymienionym w § 1 pkt.3 Regulaminu;
1.4.8. wykorzystywanie zdjęć zgłoszonych w Maratonie w szczególności:
1.4.8.1. na oficjalnych profilach Organizatora,
1.4.8.2. na oficjalnych profilach Partnera Strategicznego i pozostałych Partnerów,
1.4.8.3. publikacji przez partnerów medialnych w całości lub we fragmentach prac konkursowych na łamach serwisu jasnet.pl oraz nowiny.pl w dowolnym terminie;
2. Korzystanie ze zdjęć w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie
z poszanowaniem praw osobistych Uczestników, w tym prawa do autorstwa zdjęć zgłoszonych
w Maratonie, jak również prawa do samodzielnej publikacji zdjęć po rozstrzygnięciu Maratonu.

§ 7 Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
1.1. przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Maratonu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Laureatów oraz przyznania, wydania i odbioru nagród;
1.2. opublikowanie imienia i nazwiska, jak również zdjęć zgłoszonych w Maratonie przez Uczestnika jako Laureata w miejscach wymienionych w § 6 p. 1.4.8.
2. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
(44-330), przy Witczaka 5. Dane przetwarzane są w celu realizacji niniejszego Maratonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszego Maratonu. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo o do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Maratonu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Maratonie, niezależnie od etapu Maratonu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wyłonieniu Laureatów.
4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Maratonie lub będzie podstawą odmowy wydania Nagrody.
5. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Maratonu powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia Maratonu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora, Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
(44-330), przy Witczaka 5.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki listowej do siedziby Organizatora.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listownie. Odpowiedź zostanie wysłana pod adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator Maratonu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie https://www.facebook.com/Niezalezni/
2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Przystąpienie do Maratonu jest dobrowolne.
4. Przystąpienie do Maratonu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 5. Wszelkie informacje o Maratonie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu z przyczyn od niego niezależnych.
W takim wypadku, wszystkie opłaty rejestracyjne zostaną zwrócone uczestnikom w terminie 14 dni od dnia odwołania konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników w trakcie trwania Maratonu, a także za urazy samych Uczestników, chyba że powstały w wyniku rażących zaniedbań Organizatora. Partnerzy Maratonu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników w trakcie trwania Maratonu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).

Zostaw komentarz
  x
  Jastrzębska Szkoła Fotografii Dokumentalnej – rekrutacja !

  Miło nam poinformować, że ruszyły zapisy do Jastrzębskiej Szkoły Fotografii Dokumentalnej.
  Zajęcia dadzą możliwość rozwinięcia jednego tematu realizowanego pod okiem fotografów PIX.HOUSE. Możemy pracować nad nowym lub już rozpoczętym cyklem zdjęć. Interesują nas historie lokalne – opowieści o najbliższym otoczeniu, osobiste zapisy codziennego życia i komentarze do charakterystycznych sposobów funkcjonowania w określonym miejscu i czasie. Pięć spotkań konsultacyjnych pozwoli rozwinąć fotograficzną narrację, zweryfikować bieżące działania, wypróbować różne metody opisu rzeczywistości, podjąć decyzje o tym jak poprowadzić swoją półroczną pracę, wykonać edycję zdjęć, i na koniec – przygotować ich publiczną prezentację. W trakcie warsztatów poznasz podstawy realizacji projektu dokumentalnego lub zyskasz szansę na skonfrontowanie swoich założeń i metod na szerszym forum.

  Poruszane zagadnienia:
  ■ metody i strategie pracy nad długoterminowymi projektami fotograficznymi
  ■ podstawy warsztatu
  ■ wybrane zagadnienia z historii fotografii dokumentalnej – funkcje, inspiracje, postawy
  ■ książki fotograficzne – treści, narracje, redakcja, projekty
  ■ analiza zdjęć wykonanych przez uczestników oraz edycja materiału fotograficznego
  ■ przygotowanie zdjęć do publicznej prezentacji

  Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy interesują się fotografią dokumentalną. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie załączonego linku do zestawu zdjęć.

  Liczba miejsc: max 20 | warsztaty odbywają się w Jastrzębiu Zdroju

  Termin zapisów:
  do 04 do 22 marca 2019
  ogłoszenie listy warsztatowej:
  25 marca 2019
  pierwsze zajęcia: 6-7 kwietnia 2019

  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://pix.house/portfolio_page/jsfd/
  Więcej informacji na naszym profilu FB https://www.facebook.com/events/2307585872626090/

  Zostaw komentarz
   x
   Dofinansowanie

   Informujemy, iż kolejny raz otrzymaliśmy wsparcie Miasta Jastrzębie-Zdrój na realizację działań w dziedzinie kultury w roku 2019 za co serdecznie dziękujemy!

   W tym roku planujemy między innymi:
   – Jastrzębski Maraton Fotograficzny
   – Jastrzębską Szkołę Fotografii Dokumentalnej
   – Warsztaty Fotografii dla Seniorów
   – Przenośne Studio Portretu

   O szczegółach dotyczących poszczególnych działań będziemy informować na bieżąco.

   Zostaw komentarz
    x
    „Street Photo” z Paweł Kosicki

    Kolejne warsztaty za nami – tym razem, wraz z Pawłem Kosickim, zajmowaliśmy się fotografią uliczną.
    Dziękujemy za wsparcie Miasto Jastrzębie-Zdrój i gościnność Miejskiego Ośrodka Kultury.
    Do zobaczenia na kolejnych, pełnych inspiracji spotkaniach fotograficznych.
    fot. Aneta Czarnocka-Kanik, Adrian Jędrkowiak, Andrzej Klocek.

    Zostaw komentarz
     x
     „40 twarzy szpitala”

     Za nami wernisaż naszej wystawy SJKF Niezależni – „40 twarzy szpitala” – Galeria Acartus

     Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do współpracy w projekcie i uczestnictwo w wernisażu naszych prac Pani mgr Grażynie Kuczera – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Galerii Acartus.
     Miło nam było również gościć na dzisiejszym spotkaniu Panią Prezydent Anna Hetman, pracowników szpitala, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju Janusza Jurczaka i przedstawicieli Żorskiego Klubu Fotograficznego Kadr.
     Dziękujemy!
     fot. Agnieszka Ziółkowska

     Zostaw komentarz
      x
      ks Andrzej Gruszka

      Podczas kolejnego spotkania, tj. we wtorek 7.03, o godzinie 19:30, w Domu Zdrojowym – o związku fotografii z malarstwem (i nie tylko) porozmawiamy z księdzem Andrzej Gruszka. Poeta, malarz i niesamowity człowiek z ogromną wiedzą – zaprezentuje także mały wycinek swoich prac.
      Spotkanie ma charakter otwarty – chętnych serdecznie zapraszamy.

      Uaktualnienie:

      Spotkanie już za nami i trzeba sobie otwarcie przyznać, że ks Andrzej to niebanalna osobowość, było ciekawie i kameralnie oraz bardzo inspirująco. Z resztą samo spotkanie opisał sam autor tego wieczoru w bardzo oryginalny dla siebie sposób w postaci dialogu z „Gabrysiem”. Zachęcamy do przeczytania jak i obejrzenia fotorelacji w wykonianiu Anety Czarnockij-Kanik.

      „Niezależni fotografowie.

      Nie uwierzysz Gabrysiu, gdzie wczoraj byłem. Na spotkaniu z grupą fotografów – „Niezależni” w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu. Mam nowych znajomych. Miłych i ciekawych ludzi świrniętych na punkcie fotografii. I to bardzo różnej. Uwielbiam wszelkiego rodzaju pasjonatów. Oni wiedzą co warto i po co jest życie. Nie żeby jeść, pić, pracować i spać, ale żeby też żyć ciekawie. Pasja bowiem stawia życie w innym świetle. Okazuje się, że nawet wtedy, kiedy w życiu ciężko. A może przede wszystkim wtedy. Zaprosił mnie Maciek. Szef owego stowarzyszenia. Mam nowych znajomych. Bez picia przeszliśmy na ty. I to mi się podoba. To jedna z normalności, której tak często brakuje wśród ludzi. Gabrysiu, a jak tam jest u ciebie w niebie? Jesteście bezpośredni względem siebie? Czy też Panujecie? Panie aniele… he, he. Przepraszam. Mam dzisiaj dobry humor. Może dlatego, bo czuję się nieźle jak na takiego ułoma jak ja. Spotkanie było otwarte. Przyszła jedna znajoma rodzinka z Jastrzębia. Była też grupka moich przyjaciół z Mikołowa i okolic. Tych moich świrów już dobrze znasz. Była też Kasia z jastrzębskiego świata kultury. Namalowałem na to spotkanie trzy różne portrety Kasi. I ku mojej radości ona siebie rozpoznała. Co zresztą nie często się zdarza. Na spotkaniu mieliśmy luzacko sobie pogadać o fotografii i malarstwie. Fajny to związek. I ciekawy. Dlatego przyniosłem na nie trzydzieści obrazów malowanych ostatnio akrylami na drewnie i wiele obrazków malowanych pastelami i farbami wodnymi oraz szkiców. Przede wszystkim twarze. A że inspiracją moją najczęściej są zdjęcia – byliśmy w temacie. Cudnie było. Przynajmniej dla mnie. Nawet nie spostrzegłem się jak minęły dwie godziny i powoli trzeba było się zbierać. Głupio mi troszkę, bo chyba za dużo gadałem. Chociaż była fajna dyskusja. Ja jednak gadałem jak stary klecha, któremu na starość wydaje się, że jeszcze tak dużo w życiu nie powiedział. To najczęstsza wada księży staruszków – lubią gadać. I gadają i gadają i gadają. Gdzie tylko się da i jak tylko się da. A zmieniać to już się nie zmieniają, nie wspomnę o nawracaniu, bo takie jest prawo staruszków. Myślą. Myślimy. I źle myślimy. No cóż nie ma wątpliwości, że jestem już starą Gruszką. Ale naprawdę było miło. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Myślenie fotografów i odczuwanie ich jest podobne do myślenia innych artystów. Można to było zauważyć. Fotografia też przecież jest sztuką. Może być sztuką. I powinna być. Chociaż i wśród fotografów i całego świata artystycznego jest wielka różnorodność – wszyscy mają coś wspólnego. Grupa indywidualistów wzbogacająca drugiego sobą. Bez gwałtu i bez narzucania swojego myślenia, patrzenia i odczuwania. Tak przynajmniej powinno w tym świecie być. Bo liczy się tylko piękno i dobro. A piękno i dobro jest jedno. Kurcze Gabrysiu, tak powinno wszędzie być i zawsze. Także w naszym codziennym życiu. Każdy człowiek je różnie. Ma też rożne upodobania kulinarne. A brzuchy te same. Z głodu albo z przejedzenia. I tak na przykład jedni Pieprzą i Solą, drudzy zaś Pieprzą Obok. Szkoda, że nie potrafią się ze sobą dogadać. A przecież piękno i dobro jest jedno. I brzuchy te same. No cóż Gabrysiu, nie żyje jak ty – w niebie. Ale na szczęście żyję nadzieją. Wszystko mi się ogromnie podobało oprócz jednego. Po spotkaniu wszedłem do klopa wysikać się. Do uwałów oczywiście, bo mam przecież legitymację takiego. I jest tam zawsze przestrzennie. W Domu Zdrojowym też tak było. Ale… no właśnie. Chociaż miejsca dużo, nie było gdzie się czegoś chwycić. A ludzie niepełnosprawni tego potrzebują. Usiadłem na klopie, ale wstać już nie umiałem. Nie kurwowałem, bo nie byłem u siebie. Nie wypadało. Wstać naprawdę nie umiałem. Z prawej – śliskie kafelki, z lewej – nic. Zwyczajnie nie było się czego chwycić. A wystarczyłby mały uchwyt przymocowany do ściany. Musze to kiedyś głośno powiedzieć. Ale komu? Kto się mną przejmie? Fakt, już drugi raz byłem w tym klopie. I może będę w nim jeszcze. A może na pewno. Przydałby się więc jakiś uchwyt. Choćby tylko dla mnie. Kiedyś, jak będę królem z kasą ogromną. Za sponsoruję taki klop, że wszyscy w nim będą jeść nawet chcieli. Kiedyś, jak zacznę sprzedawać moje arcydzieła… he, he. Ale mi się marzy, co, Gabrysiu? Boski klop i arcydzieła.”

       

      Zostaw komentarz
       x
       Warsztaty Fotografii Komercyjnej

       Warsztaty Fotografii Komercyjnej już za nami.

       Kolejna dawka bardzo przydatnej, praktycznej wiedzy. Tym razem poznaliśmy, między innymi, zaawansowane funkcje aparatów fotograficznych firmy Olympus Polska . A wiedzę, z pasją do fotografii, przekazał nam Jakub Kaźmierczyk .

       Dziękujemy:
       – firmie Olympus Polska za udostępnienie sprzętu;
       Jakub Kaźmierczyk za prowadzenie warsztatów;
       Przemysław Jakubczyk za organizacje warsztatów;
       Anna Fryzowicz – makijaż;
       Claudia Buchalik – modelka;
       Miejski Ośrodek Kultury Jastrzębie-Zdrój za udostępnienie sali.

       Wszystkim uczestnikom za przybycie i dobrą zabawę. Dziękujemy KADR Żorski Klub Fotografii przy MOK Żory.

       Zostaw komentarz
        x
        Boże Narodzenie 2016

        Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia dostarczą Wam wszystkich tych emocji, na które nie macie czasu pochłonięci codziennością. Bądźcie blisko z bliskimi. Niech wrogowie przestaną nimi być, a ci, których pragniecie oswoić, niech spojrzą na Was łaskawie…
        Wyjątkowej świątecznej atmosfery życzy Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”!

        Zostaw komentarz